top of page

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO DR ROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin organizacyjny ustanawiany jest dla podmiotu leczniczego DR ROTH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonego przez spółkę DR ROTH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika, 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001031652, REGON: 525076590, NIP: 5252952636, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi 000000263708 (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).

 2. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą: DR ROTH (dalej jako: „Zakład Leczniczy”).

 3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:

  1. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

   1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm. - dalej jako „u.d.l.");

   2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2009 r. poz. 417 ze zm. – dalej jako „u.p.p”).

  2. wpisu do właściwego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

  3. niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 

 1. Podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii plastycznej i dermatologii, jak również promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

 2. Celem Podmiotu Leczniczego jest również poprawa wyglądu klientów poprzez zastosowanie różnych procedur oraz zabiegów, które mają na celu rewitalizację skóry, redukcję zmarszczek, poprawę proporcji ciała oraz inne działania mające na celu podkreślenie naturalnej urody.

 3. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także:

  1. wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu ochrony zdrowia;

  2. systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych;

  3. przestrzeganie etyki zawodowej;

  4. zapewnienie uznanych metod leczniczych, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną;

  5. stosowanie sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym
   i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;

  6. świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
   i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;

  7. inne zadania zlecone przez Kierownika Podmiotu Leczniczego.

 4. Cele oraz zadania Podmiotu Leczniczego, o których mowa w § 2 ust. 1-3, realizowane są m.in. w ramach:

  1. wykonywania badań diagnostycznych i laboratoryjnych wykonywanych
   w celu rozpoznania stanu zdrowia;

  2. analizy indywidualnych potrzeb pacjentów i klientów oraz dostosowanie terapii do konkretnych przypadków;

  3. monitorowania stanu zdrowia pacjenta;

  4. udzielania porad oraz konsultacji lekarskich;

  5. monitorowania przestrzegania zaleceń przez pacjenta;

  6. monitorowania postępów i dostosowywanie terapii w celu zapewnienia optymalnych wyników estetycznych oraz zdrowotnych;

  7. edukacji na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki starzenia się oraz możliwości dbania o skórę i urodę w celu utrzymania efektów uzyskanych dzięki medycynie estetycznej.

 

§ 3 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 2. Podmiot Leczniczy w ramach prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (HC.1.3.3), pozostała opieka ambulatoryjna (HC.1.3.9) oraz badania diagnostyczne USG (HC.4.2.1).

 

§ 4 ORGANIZACJA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

 

 1. W Zakładzie Leczniczym funkcjonuje jednostka organizacyjna DR ROTH zlokalizowana w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 15 lok. 21, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Poradnia medycyny estetycznej;

  2. Poradnia chirurgii plastycznej;

  3. Pracownia USG;

  4. Poradnia dermatologiczna.

 2. Do zadań komórek organizacyjnych należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie
  i przeprowadzanie badań diagnostycznych.

 3. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjno-gospodarczym.

 4. Komórki organizacyjne Podmiotu Leczniczego współpracują ze sobą w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem. Szczegółowe zasady współpracy określa kierownik Podmiotu Leczniczego.

 5. Wszystkie pomieszczenia Zakładu Leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

 

§ 5 SPOSÓB KIEROWANIA KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU LECZNICZEGO

 

 1. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje zarząd DR ROTH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będący kierownikiem Podmiotu Leczniczego w rozumieniu przepisów u.d.l. (dalej jako: „Kierownik”).

 2. Kierownik reprezentuje Podmiot Leczniczy na zewnątrz oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania.

 3. Kierownik wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Kierownik może powoływać kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Dyrektora Zakładu Leczniczego.

 5. Kierownik podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością Podmiotu Leczniczego, w szczególności dotyczące:

  1. zarządzania personelem Podmiotu Leczniczego, w tym do określania obowiązków, kompetencji i uprawnień poszczególnych osób;

  2. zatwierdzania procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktów normatywnych, za wyjątkiem Regulaminu;

  3. kierowania pracą podległej części (lub całości) Zakładu Leczniczego;

  4. rozdziału zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców;

  5. nadzoru nad efektywnością i skutecznością organizacji pracy;

  6. nadzoru służbowego nad wykonywaniem przez podległych pracowników poszczególnych zadań;

  7. udzielania wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych podległym pracownikom;

  8. nadzoru nad warunkami pracy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpiecznej higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

  9. przestrzegania oraz nadzorowania przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych;

  10. dokonywania systematycznej oceny pracowników;

  11. opiniowania kandydatów do pracy;

  12. wnioskowania w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników;

  13. występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia pracy.

 6. W Zakładzie Leczniczym funkcjonują następujące stanowiska pracy:

 1. medyczne:

  1. Lekarz-dentysta

  2. Lekarz

 2. niemedyczne:

  1. Kosmetolog

  2. Recepcjonistka/Opiekun pacjenta

 1. Do podstawowych obowiązków w ramach sprawowania stanowisk, o których mowa w:

 1. § 5 pkt 6a należy:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z należytą starannością
   i aktualną wiedzą medyczną;

  2. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta;

  3. edukacja pacjentów;

  4. monitorowanie stanu zdrowia pacjentów;

  5. wystawianie opinii i zaświadczeń, wystawianie recept, kierowanie pacjentów na dodatkowe konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania;

  6. prowadzenie dokumentacji medycznej;

  7. nadzorowanie procesu opieki nad pacjentem we właściwym zakresie, w tym nadzorowania stosowania się pacjenta do zaleceń.

 2. § 5 pkt 6b lit. i należy:

  1. wykonywanie zabiegów kosmetycznych, wskazanych w cenniku Podmiotu Leczniczego znajdującym się w załączniku nr 1 do Regulaminu;

  2. ocena stanu skóry pacjentów i dobór odpowiednich produktów i zabiegów, uwzględniając indywidualne potrzeby klienta;

  3. udzielanie porad kosmetycznych;

  4. ścisła współpraca z lekarzem w przypadku konieczności udzielania pomocy w zakresie medycyny estetycznej;

  5. edukacja pacjentów/klientów.

 3. § 5 pkt 6b lit. ii należy:

  1. organizacja bieżącej pracy Recepcji;

  2. organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów i klientów w Recepcji, a w szczególności odbieranie telefonów, zapisy na wizyty, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych;

  3. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

  4. dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się w Podmiocie leczniczym;

  5. dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń, pobieranie opłat;

  6. wykonywanie innych zleconych zadań przez upoważnione osoby.

 

§ 6 MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

 

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych oraz zabiegów kosmetycznych w Zakładzie Leczniczym zlokalizowanym pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 15 lok. 21, 00-359 Warszawa.

 1. Świadczenia zdrowotne oraz zabiegi kosmetyczne udzielane są w dniach i godzinach funkcjonowania Zakładu Leczniczego lub jego poszczególnych komórek organizacyjnych.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Podmiotu Leczniczego oraz ochrony mienia, w Zakładzie Leczniczym, w pomieszczaniach ogólnodostępnych, prowadzony jest monitoring za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu wykorzystywane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane ich zachowanie.

 

§ 7 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

 

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych oraz zabiegów kosmetycznych dalej jako: „świadczenia”) w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności oraz jakości świadczeń w jednostce organizacyjnej oraz wszystkich komórkach organizacyjnych wskazanych w § 4 ust. 1, w sposób gwarantujący pacjentom możliwie najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

 2. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń:

 1. odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem świadczenia usług wskazanym na stronie internetowej: https://www.drmartaroth.com/

 2. nieodpłatnie w przypadku świadczeń udzielanych osobie potrzebującej natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, gdy zostanie wskazane, że pacjent nie miał innej możliwości uzyskania pomocy.

 1. Rejestracja pacjentów na poszczególne świadczenia w Podmiocie Leczniczym odbywa się telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.drmartaroth.com . Pacjenci są proszeni o uiszczenie przedpłaty przed wizytą w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji w wysokości 200 zł poprzez otrzymany link do płatności na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail.

 2. Świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w dniach
  i godzinach funkcjonowania Zakładu Leczniczego.

 3. Udzielanie świadczeń wymagających osobistej obecności pacjenta możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, na które pacjent został zarejestrowany, w recepcji Zakładu Leczniczego po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem pacjenta.

 4. Świadczenia udzielane są w sposób zapewniający spełnienie wymagań prawnych odpowiednich dla poszczególnych świadczeń, z zachowaniem należytej staranności i aktualnej wiedzy medycznej zasad przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 5. Pacjent, który dokonał rezerwacji terminu zobowiązany jest przybyć na wizytę punktualnie. Jeśli spóźnienie pacjenta nie przekroczy 15 minut czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i wyznaczenia innego terminu.

 6. W razie braku możliwości skorzystania z umówionej wizyty należy ten fakt zgłosić telefonicznie lub za pomocą SMS do 48 godzin przed planowanym terminem. W przypadku anulowania wizyty po tym czasie, przybycia powyżej 15 minut po czasie ustalonej wizyty lub nie zgłoszeniu się na umówiony termin, przedpłata pozostaje na koncie Podmiotu Leczniczego i nie podlega zwrotowi.

 7. W przypadku braku odwołania wizyty lub wielokrotnego ich odwoływania Podmiot Leczniczy zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji z powodu dezorganizacji pracy specjalistów.

 8. Podmiot Leczniczy zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub godzin wizyt, konsultacji i zabiegów lub ich odwołania w uzasadnionych przypadkach.

 9. Ustalona wcześniej godzina przyjęcia w gabinecie lekarskim lub kosmetycznym jest terminem orientacyjnym z uwagi na charakter udzielanych świadczeń oraz nacisk na ich najwyższą jakość i profesjonalizm.

 10. Płatność za świadczenia będące w ofercie Podmiotu Leczniczego możliwa jest za pomocą gotówki oraz karty płatniczej.

 11. Płatności za świadczenia dokonuje się po wykonanej usłudze (konsultacji, zabiegu). Wyjątek stanowi przedpłata przed świadczeniami.

 12. Po dokonaniu płatności pacjent otrzymuje paragon lub fakturę.

 13. Podmiot Leczniczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie i cenniku. Aktualna oferta dostępna jest w Podmiocie Leczniczym oraz na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.

 14. Zabiegi wykonywane są według cennika obowiązującego w dniu wykonania świadczenia.

 15. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www.drmartaroth.com są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.

 16. W przypadku niemożliwości zapłaty za wykonane świadczenie pacjent zobowiązany jest do spisania oświadczenia zapłaty i jej uiszczenia w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku jej braku Podmiot Leczniczy zastrzega sobie możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą pisemną oraz, że w razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

 17. Rabaty, zniżki oraz promocje na świadczenia nie sumują się.

 

§ 8 WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 

 1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracę.

 2. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń.

 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

 

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej.  Personel medyczny udziela pacjentowi świadczeń z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 2. Pacjent ma prawo żądać opinii innego lekarza lub zwołania konsylium lekarskiego. Taka sama zasada dotyczy zasięgnięcia opinii innego personelu medycznego. Żądanie bądź odmowę żądania należy odnotować w dokumentacji medycznej.

 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

 2. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu. Informacje przekazuje się także osobom upoważnionym przez pacjenta. Jeżeli pacjent nie chce być informowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących swojego stanu zdrowia, ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielał mu takich informacji.

 3. Pacjent ma prawo do tajemnicy informacji z nim związanych. Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje o pacjencie i jego stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu.

 4. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń po uzyskaniu od lekarza wszelkich niezbędnych informacji o swoim stanie zdrowia i proponowanym leczeniu. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji, zgodę lub odmowę wyrażenia zgody pacjent może wyrazić ustnie.

 5. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności podczas udzielania świadczeń. Przy udzielaniu świadczeń może być obecna osoba bliska. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Taka odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

 6. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. Podmiot Leczniczy ma obowiązek podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

 7. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.  Zasady i sposoby udostępniania dokumentacji medycznej znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 8. Pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli nie zgadza się z ich treścią. 

 9. Pacjent ma prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych. Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego pacjent może zgłosić: osobie wykonującej zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

 10. Pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

 11. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 12. Pacjent ma prawo do złożenia skargi, jeżeli jego prawa zostały naruszone. Skargę można złożyć do:

 • Kierownika Podmiotu Leczniczego,

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,

 • Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,

 • Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 1. Kierownik Podmiotu Leczniczego może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

 2. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Pacjent ma obowiązek przestrzeganie zasad BHP obowiązujących w Podmiocie Leczniczym, jak również ma obowiązek przestrzegania zaleceń lekarza i pozostałego personelu medycznego.

 4. Podmiot zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania świadczenia pacjentowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.

 

§ 10 ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I POBIERANIA OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE

 

 1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Wysokość pobieranych opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Pacjenta.

 

 

 

 1.  ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

 

 1. Przed przystąpieniem do zabiegu lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad w celu ustalenia czy stan jego zdrowia, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

 2. Lekarz może zalecić wykonanie podstawowych badań lekarskich w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i określenia braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegów.

 3. Zgodę na zabieg może wyrazić pacjent pełnoletni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Przystępując do zabiegu Pacjent oświadcza i zobowiązuje się, że:

 1. znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu;

 2. wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem do oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione i są dla niego w pełni zrozumiałe;

 3. znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania;

 4. został poinformowany o charakterystyce wybranych usług, zrozumiał, że są wykonywane z dołożeniem należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów;

 5. przed przystąpieniem do korzystania z usługi medycznej/kosmetycznej Pacjent uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do niej, jeżeli ze względu na ten stan, mogłaby ona mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort psychiczny lub fizyczny.

 6. nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia piersią, nie zażywa leków, nie zażywa innych substancji ani też nie posiada schorzeń które są przeciwwskazaniem do wykonania usługi medycznej/kosmetycznej;

 7. dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.

 8. wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania usługi medycznej/kosmetycznej lub nawet odstąpienie od niej, gdyby jej dalsze kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

 

§ 12 REKLAMACJE

 

1. Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres kontakt@drmartaroth.com.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

3. Pacjenci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

 

§ 13 STANDARDY HIGIENICZNE

 

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Podmiotu leczniczego, z którymi Pacjent nie ma bezpośredniego kontaktu podczas zabiegu są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 2. Stanowiska przeznaczone dla pacjentów są dezynfekowane po każdej wizycie.

 3. Podmiot leczniczy zobowiązany jest do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Pacjentów na uszczerbek na zdrowiu.

 4. W Podmiocie leczniczym mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie zabiegowym.

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie względem wszystkich osób zatrudnionych w Podmiocie Leczniczym, niezależnie od formy zatrudnienia, jak również wszystkich osób współpracujących z Podmiotem Leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotu Leczniczego.

 2. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Regulamin dostępny jest w Zakładzie Leczniczym oraz na stronie internetowej: https://www.drmartaroth.com/ .

 4. Na terenie całego Podmiotu Leczniczego obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. Zabrania się wprowadzania na teren Podmiotu Leczniczego zwierząt.

 5. Podmiot Leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

 6. Niestosowne zachowanie pacjenta na terenie Podmiotu Leczniczego, rażące naruszenia porządku lub przebiegu udzielanych świadczeń, skutkuje odmową lub przerwaniem usługi oraz wezwaniem do niezwłocznego opuszczenia Podmiotu Leczniczego.

 7. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Podmiotu Leczniczego Pacjenci odpowiadają bez ograniczeń.

 8. Personel Podmiotu Leczniczego jest odpowiednio przeszkolony do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku, jak również posiada wszelkie wymagane certyfikaty i dyplomy odpowiadające jego stanowisku.

 9. Personel Podmiotu Leczniczego zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP, obowiązujących w Podmiocie Leczniczym.

 10. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.

 11. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.

 12. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 r.  

 

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I POBIERANIA OPŁAT

 

§ 1

 1. Dokumentacja medyczna – wszystkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia procesu leczenia, diagnostycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego.

 2. Osoba upoważniona – osoba posiadająca upoważnienie pacjenta do dokumentacji medycznej, odnotowane w historii choroby, historii zdrowia i choroby, opatrzone podpisem pacjenta lub posiadająca upoważnienie potwierdzone notarialnie.

 3. Osoba bliska - małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

 4. Opiekun faktyczny - osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga

 5. Wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;

 6. Odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;

 7. Kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).

 

§ 2

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna jest przechowywana w Podmiocie Leczniczym.

 2. Dokumentację medyczną udostępnia się z zachowaniem jej integralności, poufności oraz autentyczności, bez zbędnej zwłoki.

 3. W przypadku, gdy dokumentacja jest udostępniana w formie wydruku, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza jego zgodność z dokumentacją i opatruje swoim oznaczeniem, zawierającym imię (imiona), nazwisko, stanowisko i podpis. Wydruk sporządza się w sposób umożliwiający identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych.

 4. W przypadku udostępnienia dokumentacji w postaci papierowej przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta w podmiocie leczniczym pozostawia się kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

 5. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci elektronicznej albo papierowej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.

 6. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

 7. Dokumentacja medyczna udostępniana jest przez osobę upoważnioną pracującą w podmiocie leczniczym, w tym przez personel medyczny i personel administracyjny.

 8. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwi się temu pacjent za życia.

 9. Podmiot Leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną podmiotom zewnętrznym:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

 2. organom władzy publicznej w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

 3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (wojewodom i konsultantom krajowym), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

 4. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (podmiot tworzący), osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;

 5. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31 n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 6. Agencji badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych;

 7. ministrowi zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

 8. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

 9. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

 10. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

 11. zakładom ubezpieczeń (innym niż ZUS), za zgodą pacjenta;

 12. komisjom lekarskim podległym ministrowi spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom tych Agencji;

 13. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

 14. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;

 15. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 16. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (instytutom badawczym, innym jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

 17. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;

 18. szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobom przygotowującym się w podmiocie leczniczym do wykonywania zawodu medycznego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych. Osoby te są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.

 

§ 3

Sposoby udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentacje medyczną:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu leczniczego, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzania notatek lub zdjęć;

 2. przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

 5. na informatycznym nośniku danych (np. badania radiologiczne).

 1. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot leczniczy, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

§ 4

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony w każdej formie, w tym w formie pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem środków   komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [xx]

2.  W przypadku wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie ustnej osobiście w siedzibie Podmiotu Leczniczego bądź telefonicznie, osoba przyjmująca wniosek zobowiązana jest poinformować Wnioskodawcę o potrzebie weryfikacji tożsamości wnioskującego przed udostępnieniem dokumentacji medycznej. 

3. Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić tylko pod warunkiem dokonania uprzedniej weryfikacji tożsamości wnioskodawcy. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez okazanie dowodu tożsamości w siedzibie Podmiotu. W przypadku wniosków składanych w inny sposób, udostępnienie dokumentacji może nastąpić tylko pod warunkiem potwierdzenia, że wiadomość mailowa zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny lub adres e-mail lub numer telefonu wnioskodawcy zostały wcześniej wskazane w dokumentacji medycznej.   

4. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada stosownego upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej, nie jest uprawniony do dostępu lub udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe z innych powodów, odmowę udostępnienia należy przekazać wnioskodawcy w formie pisemnej (w zależności od formy wniosku - papierowej albo elektronicznej) wraz z podaniem przyczyny odmowy. Jeżeli przekazanie odmowy w formie pisemnej nie jest możliwe, należy przekazać je w formie ustnej podczas kontaktu telefonicznego lub osobistego z wnioskodawcą. 

5. Udostępnienie dokumentacji następuje niezwłocznie od złożenia wniosku.

6. Podmiot prowadzi rejestr udostepnień dokumentacji medycznej. Każdorazowo należy odnotować fakt udostępnienia kserokopii dokumentacji medycznej pacjentowi.

 

 

 

§ 5

Udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

 1. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu sam pacjent za życia.

 2. W przypadku sporu pomiędzy osobami bliskimi rozstrzygnięcie będzie podejmował sąd. Wniosek do sądu będzie mogła złożyć osoba bliska lub osoba wykonująca zawód medyczny.

 3. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu, jeżeli będzie miał uzasadnione wątpliwości czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu, jest w rzeczywistości osobą bliską.

 4. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:

1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej

 

§ 6

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy pobiera opłaty.

 2. Wysokość opłaty ustalana jest przez podmiot leczniczy.

 3. Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 1. Nie pobiera się opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej:

 1. do wglądu w podmiocie leczniczym,

 2. wydawanej w każdej formie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sprawach ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, w razie choroby i macierzyństwa, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 3. udostępnianej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

 4. w postaci oryginalnej instytucjom ochrony prawa.

 1. Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w następującej formie:

 1. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

 2. na informatycznym nośniku danych;

 3. przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu). 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@drmartaroth.com lub adres korespondencyjny: DR ROTH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 15/21, 00-359 Warszawa.

 

2. Definicje

Użyte w Polityce prywatności określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. Administrator: DR ROTH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-359), przy ul. Mikołaja Kopernika 15/21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001031652, NIP: 5252952636, REGON: 525076590, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@drmartaroth.com, adres strony: www.drmartaroth.com.

 2. Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

 3. Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.

 4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca stronę Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila,

 6. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

3. Przetwarzanie danych przez Administratora

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością leczniczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

 

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania, w szczególności w celu niezbędnym do diagnozy leczniczej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub usługami opieki zdrowotnej.  Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

 

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

5. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora

 

Zawarcie umowy

 

Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji obowiązków leczniczych (np. dane o stanie zdrowia, stanowiące dane wrażliwe w rozumieniu RODO), jednakże wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (podstawa – art. 9 ust. 2 lit. h RODO);

 • w celu realizacji umowy (w tym w szczególności o świadczenie usług medycznych) tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 2 lit. f RODO; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 • w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia pacjentów/Klientów z oferowanych produktów i usług;

 • w celach związanych z wysyłaniem wiadomości SMS lub e-mail z informacją o terminie następnej wizyty oraz kontaktu z pacjentem/Klientem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przypominaniu o terminie wizyty oraz utrzymywaniu kontaktu z pacjentem/Klientem w celu realizacji usług. 

 

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Osobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Osoba może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy/świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z zawartą z nim umową lub sprzedażą towarów/świadczonymi usługami, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.

 

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością leczniczą.

 

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub sprzedażą towarów/świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością leczniczą.

 

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, Administrator uzna, że kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacyjnym.

 

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Media społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Instagram) oraz osób, które polubiły profile społecznościowe Administratora prowadzone w ramach popularnych portali społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Osób o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Osobami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Dane członków społeczności mogą być przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu, ochrony własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

Zbieranie danych w relacjach biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

 

W związku ze współpracą Administratora z partnerami biznesowymi, m.in. klientami biznesowymi i dostawcami, Administrator przetwarza dane kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem, np. osób odpowiedzialnych po stronie partnera za wykonywanie umowy z Administratorem. Administrator przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.

 

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

Marketing bezpośredni

Jeżeli Osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Dane Osobowe Osoby będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Osobę zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Osoba sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

 

6. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

7. Informacja o plikach cookies i podobnych technikach

Administrator korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) na swojej stronie internetowej. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Osoby i przeznaczone są m.in. do korzystania ze strony internetowej Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Są stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Osoby do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Osoby przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Osobę.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Osoby. Osoby mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Osoby oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Osoba ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.

 

W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę Osoby na pliki cookies. Daje to Osobie możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

 

Jeśli Osoba nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Osoby może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Administratora.

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies prosimy postępować zgodnie z instrukcjami odpowiedniej przeglądarki internetowej. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Osoby, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Osoby i uzyskiwać do nich dostęp.

 

8. Odbiorcy danych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, prawne, dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, kurierom.

 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

9. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju sprawy i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

10. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

 • możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;

 • możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Administrator przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);

 • możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.

 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;

 • Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na wszystkie uwagi i sugestie. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

 

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

w formie pisemnej na adres:

 • Dr Roth Spółka sp. z o.o. Mikołaja Kopernika 15/21, 00-359 Warszawa

 

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);

 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

 

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

11. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na Stronie internetowej, informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: kontakt@drmartaroth.com lub adres korespondencyjny:

DR ROTH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 15/21, 00-359 Warszawa

Polityka plików „cookies”

 1. Definicje

  1. Administrator – DR ROTH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-359), przy ul. Mikołaja Kopernika 15/21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001031652, NIP: 5252952636, REGON: 525076590, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@drmartaroth.com, adres strony: www.drmartaroth.com.

  2. Strona – strona internetowy prowadzona przez Administratora pod adresem https://www.drmartaroth.com

  3. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę.

  4. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

  5. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywanych przez niego czynności.

§

 1. Rodzaje Cookies i cele, do których są wykorzystywane 

Administrator korzysta z plików Cookies na swojej stronie internetowej. Są stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje tzw. Cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z Cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Urządzeniu Użytkownika. Cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • Cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

 • uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

 • Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

 • sesyjne Cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. Cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

 • trwałe Cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

 • Cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym Cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

Administrator wykorzystuje również Cookies do celów marketingowych. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym Urządzeniu Użytkownika. Wykorzystanie Cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii Cookies oraz wyłączenie obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

3. Kontrola Cookies

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych Cookies przez każdą witrynę internetową.

 

Informacje o sposobie wyłączenia Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:

 • Zarządzanie plikami Cookies w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 • Zarządzanie plikami Cookies w przeglądarce Opera

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

 • Zarządzanie plikami Cookies w przeglądarce FireFox

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

 • Zarządzanie plikami Cookies w przeglądarce Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

 • Zarządzanie plikami Cookies w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 • Zarządzanie plikami Cookies w przeglądarce Internet Explorer 11

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania Cookies.

 

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w Cookies. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalności Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

bottom of page